HV-02-047 - Chúng ta là huyết mạch.

Chúng ta là huyết mạch.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, được phép thu hồi lên tay 1 quân "Kozume Kenma" từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả