HV-09-067 - Chúng ta không có thời gian để ủ rũ đâu.

Chúng ta không có thời gian để ủ rũ đâu.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Rút cờSấm
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, nếu trên sân mình có nhân vật "Nakashima Takeru" có từ 3 Ý Chí trở lên, thu hồi lên tay tối đa 1 quân Nhân Vật trường Wakutani Minami từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả

Chúng ta không có thời gian để ủ rũ đâu.