HV-10-031 - Chú mày cũng có máu ăn thua đấy…!!

Chú mày cũng có máu ăn thua đấy…!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
ĐậpSấm
+1 điểm Chuyền cho nhân vật Chuyền Bóng trường Karasuno trên sân mình. Hoặc nếu nhân vật đó và nhân vật Đập Bóng có từ 3 Ý Chí trở lên, +3 điểm Chuyền.

Mô tả