HV-01-055 - Chú mày có chơi dở cũng được!!

Chú mày có chơi dở cũng được!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
ĐỡChặn
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, +2 điểm Đỡ hoặc Chặn cho "Tanaka Ryunosuke" hoặc 1 nhân vật lớp 10 trường Karasuno trên sân mình.

Mô tả

Câu 1: Đã cộng điểm Chặn cho nhân vật Chặn Bóng rồi thì điểm được cộng được giữ đến khi nào?

Trả lời: Cho đến khi quân cờ đó trở thành Ý Chí hoặc được thu hồi lên tay hoặc bị đặt vào khu vực Loại Bỏ.

Câu 2: Nếu trên sân mình, nhân vật Đỡ bóng hoặc nhân vật Chặn Bóng không phải là “Tanaka Ryunosuke” hoặc 1 nhân vật lớp 10 trường Karasuno thì có được rút cờ không?

Trả lời: Được.