HVP-1224 - Chị Kiyoko Santa và những người bạn

Chị Kiyoko Santa và những người bạn
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Promo
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó được phép nói "Merry Christmas!" để cả hai người chơi cùng rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả