HV-11-037 - Chỉ cần cố gắng thôi.

Chỉ cần cố gắng thôi.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Đập
+1 điểm Đập cho 1 nhân vật trường Karasuno trên sân mình. Sau đó, được phép đặt 4 quân từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để +3 điểm Đập cho nhân vật đó thay vì 1 điểm Đập.

Mô tả

Chỉ cần cố gắng thôi.