HV-08-042 - Chỉ cần chuyền

Chỉ cần chuyền
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Chuyền
+1 điểm Chuyền cho nhân vật Chuyền Bóng "Koganegawa Kanji" trên sân mình. Sau đó, nếu nhân vật Chuyền Bóng trên sân mình là "Koganegawa Kanji" và khu vực Loại Bỏ của mình có từ 4 quân Nhân Vật trường Công Nghệ Date trở lên thì đối phương không được đưa ra nhân vật Chặn Bóng ở lượt tiếp theo.

Mô tả

Chỉ cần chuyền