HV-01-047 - Chết chắc rồi…

Chết chắc rồi…
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Rút cờÝ Chí
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, được phép sử dụng 2 Ý Chí của 1 nhân vật trên sân mình để rút thêm 1 quân nữa từ bộ cờ.

Mô tả

Câu hỏi 1: Khi dùng năng lực của quân này để rút thêm quân, có thể rút từ bộ cờ của đối phương không?

Trả lời: Không được. Hãy rút quân từ bộ cờ của mình. Nếu không có chỉ dẫn gì đặc biệt, từ “bộ cờ” luôn chỉ bộ cờ của mình.