HV-02-055 - Chênh lệch thời gian cá nhân

Chênh lệch thời gian cá nhân
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Đập
Trên sân mình, nếu nhân vật Chuyền Bóng là "Kozume Kenma" và nhân vật Đập Bóng là "Kuroo Tetsuro", +1 điểm Đập cho 1 quân "Kuroo Tetsuro" để ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương không được đưa ra nhân vật Chặn Bóng. Ngoài ra, được phép thu hồi lên tay 1 quân "Kuroo Tetsuro" tùy chọn từ Ý Chí của nhân vật Đập Bóng.

Mô tả