HV-11-030 - Chân các cậu dính cứng trên sàn hay sao hả!?

Chân các cậu dính cứng trên sàn hay sao hả!?
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Đỡ
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, +2 điểm Đỡ cho 1 nhân vật trường Shiratorizawa trên sân mình.

Mô tả

Chân các cậu dính cứng trên sàn hay sao hả!?