HVD-05-005 - Chặn bóng phải dứt khoát lên, ầm rồi lại ầm một phát ấy!

Chặn bóng phải dứt khoát lên, ầm rồi lại ầm một phát ấy!
Đội bóng Nekoma Khối
Vị trí Độ hiếm
Chỉ số
Năng lực
ĐỡChặn
+2 điểm Đỡ hoặc Chặn cho 1 nhân vật trường Nekoma trên sân mình. Nếu đó là nhân vật Chặn Bóng "Kuroo Tetsuro", rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Chặn bóng phải dứt khoát lên, “ầm” rồi lại “ầm” một phát ấy!