HV-01-49 - Cậu hãy cứ chuyền bóng cho tôi!!!

Cậu hãy cứ chuyền bóng cho tôi!!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Chuyền
Được phép đưa 1 "Kageyama Tobio" ở Ý Chí của nhân vật Chuyền Bóng trên sân mình trở lại khu vực Chuyền Bóng. Sau đó, được phép đặt 1 quân cờ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để lấy từ khu vực Hành Động 1 quân bất kì (ngoài quân "Cậu hãy cứ chuyền bóng cho tôi!!") lên tay.

Mô tả

Câu hỏi 1: Không đưa 1 quân “Kageyama Tobio” ở Ý Chí của nhân vật Chuyền Bóng trên sân mình trở lại khu vực Chuyền Bóng thì có được dùng năng lực ở đoạn “Sau đó” không?

Trả lời: Được. Có thể dùng.