HV-05-050 - Cái tên bức tường thép vứt đi cho xong!!

Cái tên bức tường thép vứt đi cho xong!!
Đội bóng Công nghệ Date Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
Chặn
+2 điểm Chặn cho 1 nhân vật Chặn Bóng trường Công nghệ Date trên sân mình. Hoặc được phép đặt 10 quân trên cùng từ bộ cờ vào khu vực Loại Bỏ để chọn tối đa 3 nhân vật trường Công Nghệ Date ở khu vực Chặn Bóng, +4 điểm Chặn cho mỗi nhân vật.

Mô tả