HV-07-049 - Cái chúng đang nghĩ đến là cảm giác khoan khoái khi đạt được thành công.

Cái chúng đang nghĩ đến là cảm giác khoan khoái khi đạt được thành công.
Đội bóng Jozenji Khối
Vị trí Độ hiếm
Chỉ số
Năng lực
Rút cờĐỡChuyềnSấm
3,3,3: Trên sân mình, nếu có 3 nhân vật trường "Jozenji" có từ 3 Ý Chí trở lên thì đặt toàn bộ quân ở khu vực Loại Bỏ lên trên cùng bộ cờ rồi xáo lại bộ cờ. Sau đó, đặt quân này từ khu vực Hành Động lên trên cùng bộ cờ của mình.

Mô tả

Cái chúng đang nghĩ đến là cảm giác khoan khoái khi đạt được thành công.