HV-04-048 - Các cậu sẽ trở nên mạnh hơn.

Các cậu sẽ trở nên mạnh hơn.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
ĐậpÝ Chí
+1 điểm Đập cho 1 nhân vật trường Karasuno trên sân mình. Sau đó, chọn 3 nhân vật trường Karasuno trên sân mình, được phép sử dụng 2 Ý Chí của mỗi nhân vật để rút 3 quân từ bộ cờ.

Mô tả