HVD-01-010 - Cả đội kì vọng vào em đấy

Cả đội kì vọng vào em đấy
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
Năng lực
Đỡ
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó +1 điểm Đỡ cho nhân vật Đỡ Bóng trên sân mình.

Mô tả

Câu hỏi 1: Khi không còn quân nào trong bộ cờ, tôi có được sử dụng quân cờ mã HVD-01-010 “Cả đội kỳ vọng vào em đấy” không?

Trả lời: Được. Nếu Năng lực của quân Hành Động gồm nhiều phần, phần nào có thể thực hiện thì ta được phép tiến hành thực hiện hết những phần đó.

Câu hỏi 2: Tôi có được sử dụng quân cờ mã HVD-01-010 “Cả đội kỳ vọng vào em đấy” trước khi đưa ra nhân vật Đỡ Bóng không?

Trả lời: Không. Quân Hành Động không thể sử dụng tại Bước ra sân. Bạn phải đưa ra nhân vật Đỡ Bóng rồi mới được sử dụng quân HVD-01-010 “Cả đội kỳ vọng vào em đấy”.

Câu hỏi 3: Tại Bước chính của giai đoạn Đập Bóng, tôi có được phép sử dụng quân cờ mã HVD-01-010 “Cả đội kỳ vọng vào em đấy” không?

Trả lời: Không. Vì quân cờ mã HVD-01-010 “Cả đội kỳ vọng vào em đấy” không mang “biểu tượng Đập” nên không thể dùng trong Giai đoạn Đập bóng.