HV-01-053 - Cả đội kì vọng vào em đấy

Cả đội kì vọng vào em đấy
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Đỡ
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, +1 điểm Đỡ cho nhân vật Đỡ Bóng trên sân mình.

Mô tả

Câu 1: Đã cộng điểm Đỡ cho nhân vật Đỡ Bóng rồi thì điểm được cộng được giữ đến khi nào?

Trả lời: Cho đến khi quân cờ đó trở thành Ý Chí hoặc được thu hồi lên tay hoặc bị đặt vào khu vực Loại Bỏ.