HV-08-045 - Bọn tôi tin cậu, đội trưởng.

Bọn tôi tin cậu, đội trưởng.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
GiaoĐỡ
+1 điểm Giao cho 1 nhân vật "Oikawa Toru" trên sân mình hoặc +2 điểm Đỡ cho 1 nhân vật trường Aobajosai. Sau đó được phép đặt 1 quân Nhân Vật lớp 12 trường Aobajosai ngoại trừ "Oikawa Toru" từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để rút 2 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Bọn tôi tin cậu, đội trưởng.