HV-09-064 - Bởi vì tôi là một người tốt bụng.

Bởi vì tôi là một người tốt bụng.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
ĐỡChuyềnĐậpSấm
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, +2 điểm bất kì cho 1 nhân vật "Kuroo Tetsuro" có từ 3 Ý Chí trở lên trên sân mình.

Mô tả

Bởi vì tôi là một người tốt bụng.