HV-09-069 - Bây giờ mấy đứa bây chỉ có thể nỗ lực mà thôi!

Bây giờ mấy đứa bây chỉ có thể nỗ lực mà thôi!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
ĐỡChặn
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, nếu khu vực Loại Bỏ của mình có từ 3 quân Nhân Vật trường Công Nghệ Date trở lên, +2 điểm bất kì cho 1 nhân vật trường Công Nghệ Date trên sân mình.

Mô tả

Thiệt tình…Bây giờ mấy đứa bây chỉ có thể nỗ lực mà thôi!