HV-07-034 - Aone Takanobu

Aone Takanobu
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
Normal
Năng lực

Mô tả

Ô Ô Ô!!