HV-11-027 - Anh đây sẽ yểm trợ cho chú mày!!!

Anh đây sẽ yểm trợ cho chú mày!!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Chặn
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, đưa 1 quân "Hinata Shoyo" hoặc "Tanaka Ryunosuke" từ khu vực Loại Bỏ của mình trở lại khu vực Chặn Bóng, +2 điểm Chặn cho nhân vật đó.

Mô tả

Anh đây sẽ yểm trợ cho chú mày!!!