HV-11-052 - Anh Daichi

Anh Daichi
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Đỡ
+2 điểm Đỡ cho nhân vật Đỡ Bóng trường Karasuno trên sân mình. Sau đó, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để thu hồi lên tay tối đa 1 quân Nhân Vật trường Karasuno từ khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Anh Daichi