HV-01-057 - Anh đã gọi đối thủ đến rồi!

Anh đã gọi đối thủ đến rồi!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm
Chỉ số
Năng lực
ĐậpÝ Chí
Đưa 1 quân Nhân Vật thuộc Đội bóng dân phố từ khu vực Loại Bỏ trở lại khu vực Đập Bóng trên sân mình. Sau đó, được phép sử dụng 1 Ý Chí của nhân vật đó để +1 điểm Đập cho nhân vật đó.

Mô tả

Câu 1: “Nhân vật đó” là nhân vật nào?

Trả lời: Là nhân vật xuất hiện ở khu vực Đập Bóng nhờ năng lực của quân này.