HV-09-057 - Chỉ cần có tôi ở đây, cậu sẽ là người mạnh nhất!!!

Chỉ cần có tôi ở đây, cậu sẽ là người mạnh nhất!!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Rút cờĐập
Khi nhân vật Đập Bóng trên sân mình là "Hinata Shoyo", chọn tối đa 1 quân "Hinata Shoyo" và 1 quân "Kageyama Tobio" từ bộ cờ, cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Xáo lại bộ cờ.

Mô tả

Chỉ cần có tôi ở đây, cậu sẽ là người mạnh nhất!!!