HV-08-048 - Những bánh răng đã biến thành một thứ lạ lẫm vô cùng.

Những bánh răng đã biến thành một thứ lạ lẫm vô cùng.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, được phép đặt 1 quân từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để chọn tối đa 1 quân "Kyotani Kentaro" từ bộ cờ cho đối phương xem rồi thêm lên tay, xáo lại bộ cờ.

Mô tả

Những bánh răng đã biến thành một thứ lạ lẫm vô cùng.