HV-05-042 - Để bộ não có thể hoạt động bình thường.

Để bộ não có thể hoạt động bình thường.
Đội bóng Nekoma Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
ĐậpÝ Chí
Chọn nhân vật Đập Bóng và Chuyền Bóng trường Nekoma trên sân mình, được phép sử dụng 3 Ý Chí cùa mỗi nhân vật để cộng điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng số điểm bằng với số điểm Đỡ của nhân vật Đỡ Bóng.

Mô tả