HV-05-042 - Để bộ não có thể hoạt động bình thường.

Để bộ não có thể hoạt động bình thường.
Đội bóng Nekoma Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
ĐậpÝ Chí
3,3: Trên sân mình, được phép sử dụng 3 Ý chí của mỗi nhân vật Đập Bóng và Chuyền Bóng trường Nekoma để cộng cho nhân vật Đập Bóng trường Nekoma số điểm Đập bằng với điểm Đỡ của nhân vật Đỡ Bóng trường Nekoma.

Mô tả