• HV-08-029Giải thích năng lực của quân cờ HV-08-029 – Matsukawa Issei