Bảng xếp hạng

Hạng Số ID Họ Tên Tỉnh/Thành Phố Điểm
1 HK00238 Phan Nguyễn Minh Thông Hồ Chí Minh 204
2 HK00287 Trần Duy Nam Đồng Tháp 198
3 HK00288 Dương Khải Duy Đồng Tháp 171
4 HK00281 Phan Duy Long Hồ Chí Minh 159
5 HK00195 Nguyễn Hồng Phi Hồ Chí Minh 159
6 HK00298 Nguyễn Quốc Việt Đà Nẵng 126
7 HK00282 Nguyễn Phương Nam Hồ Chí Minh 123
8 HK00314 Nguyễn Trần Nhật Nam Cần Thơ 123
9 HK00048 Huỳnh Hồng Đạt Hồ Chí Minh 111
10 HK00079 Nguyễn Ngọc Hiếu Đồng Tháp 99
11 HK00206 Đào Nguyễn Minh Quân Đà Nẵng 96
12 HK00315 Dương Hiếu Hoàng Tân Cần Thơ 96
13 HK00292 Võ Minh Trung Đồng Tháp 90
14 HK00285 Phạm Hoàng Long Hồ Chí Minh 87
15 HK00309 Nguyễn Đăng Vỹ Hồ Chí Minh 87
16 HK00289 Võ Minh Tư Đồng Tháp 84
17 HK00279 Nguyễn Tiến Xuân Hồ Chí Minh 84
18 HK00320 Đặng Tân Cần Thơ 78
19 HK00284 Trương Hưng Long Hồ Chí Minh 75
20 HK00291 Nguyễn Trần Thiện Tân Đồng Tháp 72