Bảng xếp hạng

Hạng Số ID Họ Tên Tỉnh/Thành Phố Điểm
1 HCM000001 Lê Trọng Hữu Hồ Chí Minh 93
2 HCM000005 Nguyễn Thành Di Hồ Chí Minh 66
3 HN000008 Trần Hà Vũ Hà Nội 66
4 HCM000006 Nguyễn Minh Quang Hồ Chí Minh 57
5 HCM000011 Mai Xuân Thiên Hồ Chí Minh 57
6 HCM000007 Hà Anh Duy Hồ Chí Minh 51
7 HCM000015 Nguyễn Minh Quang Hồ Chí Minh 51
8 HN000001 Lưu Đức Hoà Hà Nội 48
9 HCM000024 Nguyễn Lê Quốc Khánh Hồ Chí Minh 48
10 HCM000004 Phan Nguyễn Minh Thông Hồ Chí Minh 48
11 HCM000010 Trần Hữu Thuận Hồ Chí Minh 42
12 HCM000012 Nguyễn Hữu Phúc Hồ Chí Minh 42
13 HCM000013 Hoàng Tuấn Bình Hồ Chí Minh 39
14 HN000002 Vũ Tùng Lâm Hà Nội 39
15 HCM000026 Vũ Ngọc Long Hồ Chí Minh 33
16 HCM000033 Trần Quang Huy Hồ Chí Minh 33
17 HN000009 Cao Phương Nam Hà Nội 30
18 HN000004 Nguyễn Bá Sang Hà Nội 30
19 HCM000020 Trần Phúc Huy Hồ Chí Minh 24
20 HCM000027 Nguyễn Phạm Đăng Khoa Hồ Chí Minh 24