Bảng xếp hạng

Hạng Số ID Họ Tên Tỉnh/Thành Phố Điểm
1 HK00238 Phan Nguyễn Minh Thông Hồ Chí Minh 246
2 HK00079 Nguyễn Ngọc Hiếu Đồng Tháp 240
3 HK00356 Lê Quốc Hòa Đồng Tháp 204
4 HK00281 Phan Duy Long Hồ Chí Minh 177
5 HK00353 Nguyễn Huỳnh Quốc Hùng Đồng Tháp 177
6 HK00368 Nguyễn Hoàng Việt Đồng Tháp 168
7 HK00371 Nguyễn Ngọc Gia Bảo Hồ Chí Minh 168
8 HK00359 Lê Nguyên Khánh Hồ Chí Minh 141
9 HK00300 Hồ Bá Trung Nam Hồ Chí Minh 141
10 HK00288 Dương Khải Duy Đồng Tháp 132
11 HK00195 Nguyễn Hồng Phi Hồ Chí Minh 126
12 HK00284 Trương Hưng Long Hồ Chí Minh 114
13 HK00372 Lê Hồ Quý Nhi Hồ Chí Minh 114
14 HK00285 Phạm Hoàng Long Hồ Chí Minh 96
15 HK00384 Trần Thị Ngọc Linh Hồ Chí Minh 90
16 HK00286 Nguyễn Quang Khánh Hồ Chí Minh 90
17 HK00282 Nguyễn Phương Nam Hồ Chí Minh 90
18 HN000031 Dương Hồng Sinh Hà Nội 87
19 HK00310 Nguyễn Gia Nguyên Hồ Chí Minh 84
20 HK00311 Nguyễn Cửu Nhân Hồ Chí Minh 81