Bảng xếp hạng

Hạng Số ID Họ Tên Tỉnh/Thành Phố Điểm
1 HK00238 Phan Nguyễn Minh Thông Hồ Chí Minh 186
2 HK00079 Nguyễn Ngọc Hiếu Đồng Tháp 153
3 HK00371 Nguyễn Ngọc Gia Bảo Hồ Chí Minh 144
4 HK00281 Phan Duy Long Hồ Chí Minh 135
5 HK00356 Lê Quốc Hòa Đồng Tháp 135
6 HK00359 Lê Nguyên Khánh Hồ Chí Minh 117
7 HK00353 Nguyễn Huỳnh Quốc Hùng Đồng Tháp 117
8 HK00300 Hồ Bá Trung Nam Hồ Chí Minh 108
9 HK00288 Dương Khải Duy Đồng Tháp 99
10 HK00284 Trương Hưng Long Hồ Chí Minh 99
11 HK00368 Nguyễn Hoàng Việt Đồng Tháp 99
12 HK00384 Trần Thị Ngọc Linh Hồ Chí Minh 90
13 HK00282 Nguyễn Phương Nam Hồ Chí Minh 90
14 HK00310 Nguyễn Gia Nguyên Hồ Chí Minh 84
15 HK00285 Phạm Hoàng Long Hồ Chí Minh 81
16 HK00372 Lê Hồ Quý Nhi Hồ Chí Minh 72
17 HK00195 Nguyễn Hồng Phi Hồ Chí Minh 66
18 HK00286 Nguyễn Quang Khánh Hồ Chí Minh 66
19 HK00366 Nguyễn Đình Khôi Hồ Chí Minh 63
20 HK00367 Huỳnh Bảo Nam Hồ Chí Minh 63