Bảng xếp hạng

Hạng Số ID Họ Tên Tỉnh/Thành Phố Điểm
1 HK00238 Phan Nguyễn Minh Thông Hồ Chí Minh 174
2 HK00287 Trần Duy Nam Đồng Tháp 132
3 HK00281 Phan Duy Long Hồ Chí Minh 120
4 HK00288 Dương Khải Duy Đồng Tháp 114
5 HK00195 Nguyễn Hồng Phi Hồ Chí Minh 111
6 HK00048 Huỳnh Hồng Đạt Hồ Chí Minh 90
7 HK00279 Nguyễn Tiến Xuân Hồ Chí Minh 84
8 HK00298 Nguyễn Quốc Việt Đà Nẵng 78
9 HK00079 Nguyễn Ngọc Hiếu Đồng Tháp 78
10 HK00282 Nguyễn Phương Nam Hồ Chí Minh 75
11 HK00285 Phạm Hoàng Long Hồ Chí Minh 75
12 HK00292 Võ Minh Trung Đồng Tháp 69
13 HK00309 Nguyễn Đăng Vỹ Hồ Chí Minh 66
14 HK00314 Nguyễn Trần Nhật Nam Cần Thơ 66
15 HK00284 Trương Hưng Long Hồ Chí Minh 54
16 HK00006 Lê Ngọc An Hồ Chí Minh 54
17 HK00303 Trần Mạnh Đức Hà Nội 51
18 HK00206 Đào Nguyễn Minh Quân Đà Nẵng 48
19 HK00315 Dương Hiếu Hoàng Tân Cần Thơ 48
20 HK00289 Võ Minh Tư Đồng Tháp 45